>>>ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு கடைபிடிக்கவேண்டிய நெறிமுறைகள் (Tamilnadu Teachers Transfer Counselling Norms)

>>>2008-2009 அரசாணை 1(டி) எண்.148, நாள் 21-04-2008 ஆசிரியர் பொது மாறுதல் 2008-2009ஆம் கல்வியாண்டில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள்
>>>2009-2010 அரசாணை 1(டி) எண்.145, நாள் 15-04-2009 ஆசிரியர் பொது மாறுதல் 2009-2010ஆம் கல்வியாண்டில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள்
>>>2010-2011 அரசாணை 1(டி) எண்.131, நாள் 28-04-2010 ஆசிரியர் பொது மாறுதல் 2010-2011ஆம் கல்வியாண்டில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள்
>>>2011-2012 அரசாணை 1(டி) எண்.259, நாள் 09-09-2011 ஆசிரியர் பொது மாறுதல் 2011-2012ஆம் கல்வியாண்டில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள்
>>>2011-2012 தொடக்கக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.12118/டி1/2011, நாள் 13-09-2011 ஆசிரியர் பொது மாறுதல் 2011-2012ஆம் கல்வியாண்டில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள்
 >>>2012-2013 அரசாணை 1(டி) எண்.158, நாள் 18-05-2012 ஆசிரியர் பொது மாறுதல் 2012-2013ஆம் கல்வியாண்டில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள்

>>>பல்கலைக்கழகங்கள் (Universities)

>>>இந்திராகாந்தி தேசியத் திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம்,புதுடெல்லி (Indira Gandhi National Open University - IGNOU)

>>>ஆறாவது ஊதியக்குழு தொடர்பான அரசாணைகள் (Sixth Pay Commission Related Government Orders)

>>> G.O.Ms.No.234, Dated:01-06-2009, Official Committee,2009 - Recommendations of the Official Committee on Revision of scales of pay and allowances,etc.- Orders - Issued. - The Tamil Nadu Revised Scales of Pay Rules, 2009 - Notified.
>>>G.O.Ms.No.235,Dated:01-06-2009, Official Committee on Pay Revision - Recommendations on revision of Pension and Pensionary benefits - Orders - Issued.
>>>G.O.Ms.No.236,Dated:01-06-2009, Official Committee 2009 - Recommendations of the Official Committee on Allowances - Orders - Issued.
>>>G.O.Ms.No.237,Dated:01-06-2009, Official Committee 2009 - Recommendations of the Official Committee on Travelling Allowance - Orders - Issued.
>>>01-01-2006க்குப் பிறகு 31-05-2009முடிய புதிதாக நியமனம் பெற்றவர்களுக்கும் ஆறாவது ஊதியக்குழுவின்படி ஊதிய நிர்ணயம் செய்ய 1.86ஆல் பெருக்கலாம் என்பதற்கான அரசாணை G.O. Ms. No. 258,DATED:23-06-2009 (Tamil Nadu Revised Scales of Pay Rules, 2009 - Fixation of pay in the revised pay structure of employees appointed as fresh recruits on or after 1.1.2006 - Amendment to Rules - Orders - Issued)
>>>Letter No.34124 / (Pay Cell) / 2009-1, dated: 26—06--2009, Tamil Nadu Revised Scales of Pay Rules, 2009 - Certain Clarifications- Issued.
>>>G.O. No.296, Dated:13-07-2009,OFFICIAL COMMITTEE, 2009 – Recommendations of the Official Committee on Travelling Allowance(பயணப்படி) – Amendment – Orders – Issued.
>>>Letter No.41530/Pay Cell/2009—1,dated:28 --7—2009,Revised scales of Pay, 2009 – Re-option to come over to the revised scales subsequent to clarification / revision of scales of pay, etc. – Regarding.
>>>Letter No.41817/Pay Cell/2009—1,dated:04--8—2009,Tamil Nadu Revised Scales of Pay Rules, 2009 – Clarifications sought for -- Regarding
>>>Letter No.38566/Pay Cell/2009-1,dated:06-08-2009,Tamil Nadu Revised Scales of Pay Rules, 2009 – Exercising of option – Certain Clarification – Issued
>>>Letter No.45113/ Pay Cell/2009—1,dated:17--8—2009,Official Committee on Pay Revision – Government Orders issued – Further Clarifications – Issued
>>>Letter No.49754/Pay Cell/2009—1,dated:27 --8—2009,Official Committee 2009 – Recommendations of the Official Committee on revision of scales of pay and allowances – Exercising of option by the employees to come over to the revised pay structure – Instructions – Issued
>>>G.O.Ms.No.444,DATED:09-09-2009,Revised Scales of Pay, 2009 – Orders issued based on the recommendations of the Official Committee on pay revision – Rectification of anomalies, if any – Constitution of "One Man Commission" – Orders –Issued
>>>Letter No.54326/OMC/2009-1,dated:12--9–2009,One Man Commission constituted to rectify anomalies if any, consequent on implementation of the recommendations of the Official Committee on pay revision – Sending of Representations / Memorandums to the Commission – Regarding
>>>வருங்கால வைப்பு நிதி - பொது வருங்கால வைப்பு நிதியின் மாதச் சந்தா வீதம் குறித்த ஆணை
>>>Letter(Ms.)No.46700/Pay Cell/2009—1,dated:27--10—2009,Tamil Nadu Revised Scales of Pay Rules, 2009 – Fixation of pay on promotion – Option exercised – Exercising of revised option to come over to the revised scales of pay -- Clarification issued – Regarding.
>>>Letter No.57663/Pay Cell/2009-1,dated: 30-9-2009 (10% CPS Deduction) Official Committee on Pay Revision – Government Orders Issued – Certain Clarifications issued – Amendment to Point No.11 - Issued.
>>>Letter No.58007/Fin.(All.)/2009-1,dated 10.10.2009, Travelling Allowance – Eligibility of Grade II employees for travel by rail – Certain Clarification – Regarding
>>>Letter No.16464/Pay Cell/2010-1,dated:27—03—2010,Revised Scales of Pay, 2009 – Implementation of the recommendations of Official Committee 2009 on revision of scales of pay – Payment of arrears accruing on account of pay revision for the period from 01—01—2007 to 31—05—2009 – Payment of second instalment of arrears in 2010—11 – Drawal instructions – Issued.
>>>G.O.Ms.Nos.254-340,Dated:26-08-2010, Recommendations of "One Man Commission 2009" – Department wise -- Government Orders - Issued.
>>>Letter No.51082/Pay Cell/2010--1,dated:15--09—2010,Tamil Nadu Revised Scales of Pay Rules 2009 – Revision of Scales of pay based on the recommendations of the One Man Commission 2009 – Orders issued – Additional Fitment Table – Issued
>>>Letter No.56405/Pay Cell/2010— 1,dated:14--10–2010, Tamil Nadu Revised Scales of Pay Rules, 2009—Revision of scales of pay based on the recommendations of One Man Commission – Orders Issued – Request for issue of Additional Fitment Tables -- Regarding
>>>Letter No.63305/Pay Cell/2010—1,dated:08 –11—2010, Tamil Nadu Revised Scales of Pay,2009—Revision of scales of pay based on the recommendations of One Man Commission, 2010 – Orders issued – Fixation of pay of employees in the Selection Grade / Special Grade – Instructions – Issued
>>>Letter No.63305/Pay Cell/2010—4,dated:12 –11—2010, Tamil Nadu Revised Scales of Pay,2009— Revision of scales of pay based on the recommendations of One Man Commission 2010 – Orders issued – Fixation of pay of employees in Selection Grade / Special Grade in the revised scales monetary benefit to be given effect from 1—8—2010 based on the recommendations of One Man Commission – Regarding
>>>Letter No:68136/Pay Cell/2010--1,Dated:30 -- 11 – 2010, Grant of Special Allowance of Rs. 500/- to the Secondary Grade Teachers clarification – Regarding
>>>Letter No.63305/Pay Cell/2010–5,dated:30.11.2010, Tamil Nadu Revised Scales of Pay, 2009 – Revision of scales of pay based on the recommendations of One Man Commission, 2010 – Orders issued – Fixation of pay of employees in the Selection Grade / Special Grade – Instructions – Issued – Further clarifications – Regarding
>>>Letter No:74421/PC/2010--1,dated:30–12–2010, Tamil Nadu Revised Scales of Pay Rules, 2009 – Revision of Scale of Pay based on the recommendation of the One Man Commission – Consequential revision of terminal benefits – Clarification – Regarding
>>>G.O.Ms.No.23,Dated:12-01-2011, திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - பள்ளிக் கல்வி மற்றும் தொடக்கப் பள்ளிக் கல்வித் துறைகளின் கீழ் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் மற்றும் தனி ஊதியம் அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது.
>>>G.O.Ms.No.58,Dated:25-02-2011, திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள், 2009 - பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கீழ் பணியாற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் மற்றும் தனி ஊதியம் அனுமதித்து ஆணையிடப்படுகிறது
>>>Letter No.14483/CMPC/2011—1,dated:05--01—2012, Tamil Nadu Revised Scales of Pay, 2009 – Revision of scale of pay of certain categories of Teachers -- Fixation of pay in the Selection Grade / Special Grade – Clarification – Issued
>>>Letter No.8764/CMPC/2012-1,Dated:18 -4-2012, தமிழ்நாடு திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள்,2009 - இடைநிலை ஆசிரியர் மற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர் நிலையில் உள்ள பிறவகை ஆசிரியர்கள் மற்றும் உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பணியிடத்தில் சாதாரண நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.500/- சிறப்புபடிக்கு மாற்றாக ரூ.750/- தனி ஊதியம் 01-01-2011 முதல் அனுமதித்து ஆணையிடப்பட்டது - தனி ஊதிய நிர்ணயம் குறித்து தெளிவுரைகள் வழங்கக் கோரல் - தொடர்பாக.  

>>>தமிழக அரசு அகவிலைப்படி அரசாணைகள் - தமிழில் [Tamilnadu Government Dearness Allowance GOs - In Tamil)

>>>01-01-2008 முதல் 41% லிருந்து 47%, அரசாணை எண் 107, நாள் 22-03-2008
>>>01-07-2008 முதல் 47% லிருந்து 54%, அரசாணை எண் 491, நாள் 13-11-2008 
>>>01-01-2009 முதல் 54% லிருந்து 64%, அரசாணை எண் 111, நாள் 21-03-2009
>>>(ஆறாவது ஊதியக்குழுவின் படி) 01-07-2009 முதல் 22% லிருந்து 27%, அரசாணை எண் 470, நாள் 22-09-2009
>>>01-01-2010 முதல் 27% லிருந்து 35%, அரசாணை எண் 96, நாள் 27-03-2010
>>>01-07-2010 முதல் 35% லிருந்து 45%, அரசாணை எண் 371, நாள் 24-09-2010
>>>01-01-2011 முதல் 45% லிருந்து 51%, அரசாணை எண் 98, நாள் 28-03-2011
>>>01-07-2011 முதல் 51% லிருந்து 58%, அரசாணை எண் 273, நாள் 03-10-2011
>>>01-01-2012 முதல் 58% லிருந்து 65%, அரசாணை எண் 116, நாள் 09-04-2012